About Us

About Us

Travel on the roof is an exclusive, boutique travel agency specializing in the custom-made, private trips for Jewish travellers to Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Our head office is in Zagreb, Croatia, with offices in Split, Ljubljana and Belgrade.

All of us were experienced travelers, before we embarked on this wonderful journey of sharing the love of travel with numerous visitors to this part of the world.

We offer high quality itineraries, hand-picked destinations, of-the-beaten track surprises and world class service.

The name “Travel on the roof” connects us to Anatevka, the mythical village from the famous novel and the movie Fiddler on the roof, which was filmed in Croatia, just a short distance from Zagreb, in the village of Lekenik.

Partners & References

GoTravel.co.il

foot-logo

Asia Travel

Naomi travel

naomitravel_small

לב טרוול

Tour Olam

tourolam_small

Tour Plus 

turplus_small

Ugovor o putovanju i Opći uvjeti i uputstva za paket –
aranžmane  ANATEVKA j.d.o.o.

1. Predmet
ugovora

Predmet
ovog ugovora i Općih uvjeta i uputstva za paket aranžmane (dalje: aranžman ) je
uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije  ANATEVKA j.d.o.o. (dalje: ANATEVKA) i putnika
(dalje:putnik ) odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj
putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika. Ovaj Ugovor o
putovanju sadrži ujedno i Opće uvjete i uputstva za paket aranžmane, odnosno
poziva se na objavljeni program  putovanja koji sadrži sve potrebne podatke o
putovanju odnosno aranžmanu. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga
potpisali djelatnik Anatevke (ili djelatnik bilo koje druge tvrtke ovlaštene za
prodaju aranžmana ANATEVKE) i putnik te nakon što Putnik u cijelosti uplati
cijenu  aranžmana ili dio cijene te
nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik
nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek
kad ANATEVKA primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to
izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno
osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za
putovanje može prijaviti u poslovnicama ANATEVKE i drugim ovlaštenim agencijama
osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije.
Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno
dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči
da je ANATEVKI dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju
putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i
pozitivnih zakonskih propisa.

2.
Rezervacije i plaćanje

Prilikom
prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko
u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do pune cijene aranžmana uplaćuje
se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za
nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju
obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao
od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Za sve
rezervacije uključivo i rezervacije “na upit” (kada za pojedini aranžman u
trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je ANATEVKA
u mogućnosti osigurati dodatno) naplaćujje se naknada za troškove rezervacije u
iznosu od 75 kuna (po ugovoru), a u slučaju kada je do polaska na put preostalo
manje od 21 dan za takvu rezervaciju “na upit” uplaćuje se odgovarajući dio
cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora.

Tako
zatraženu rezervaciju „na upit“ ANATEVKA se obvezuje obraditi u roku od 2 radna
dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno
obavijestiti putnika. Ukoliko Anatevka u navedenom roku ne obavijesti putnika o
učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman,
kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen putniku. Ukoliko putnik ne
prihvati zatraženu, a od strane ANATEVKE potvrđenu rezervaciju, troškovi uplate
se ne vraćaju uključujući i naknadu za troškove rezervacije.

Za potvrdu rezervacija po “Last minute”  ponudama
putnik je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati
nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

3.
Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni
hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima ANATEVKE opisani su prema
službenoj kategorizaciji zemlje u koju se putuje u trenutku izdavanja programa.
Naglašavamo da se lokalna kategorizacija 
smještajnih i drugih objekata u pojedinim zemljama bitno razlikuje.
Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su lokalnih / državnih
turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu
usporedivi. ANATEVKA ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu
informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima ANATEVKE
važećim za navedeno

putovanje,
a koja je dana bilo od strane djelatnika ANATEVKE ili neke treće osobe.

Raspored
smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko
putnik nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu ( sobu/apartman i sl. )  posebnih odlika, prihvatit će bilo koju
službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili
destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj je moguć u pravilu nakon  16 sati na dan početka korištenja usluge, a
isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko u programu
putovanja nije drugačije navedeno. Za individualne dolaske vlastitim prijevozom
u smještajne objekte nakon 20.00 sati potrebno je prethodno, a najkasnije 24
sata prije polaska na put o tome izvjestiti ANATEVKU , ukoliko takav kasniji
dolazak nije predviđen samim programom putovanja.

4. Cijene

Cijene aranžmana
su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa.
Cijene navedene u programima ANATEVKE bazirane su na osnovi posebnih ugovora s
partnerima u zemljama u koje se putuje i ne moraju odgovarati cijenama
objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te moguća
razlika u cijeni usluge ne može biti predmet prigovora.

Organizator
putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u
inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge
koje se plaćaju na licu mjesta od strane putnika, putnik mogući prigovor
podnosi izravno izvršitelju usluge.

ANATEVKA može, najkasnije 21 dan
prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je
nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja
cijene usluga koje čine aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza,
uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene (u zračnim
i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja,  a koje utječu na
cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se
recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je
formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%.
Ukoliko dođe do povećanja ugovorene  i u
programu putovanja objavljene cijene u iznosu većem od 8%, putnik ima pravo
odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti ANATEVKI u
roku od 2 radna dana od zaprimljene obavijesti. U slučaju odustanka od
putovanja, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne
dostavi ANATEVKI u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan
s promjenom cijene i da će u zadanom roku 
i u skladu sa Ugovorom o putovanju doplatiti razliku u cijeni. Na
zahtjev putnika ANATEVKA se obvezuje u pisanom obliku odgovarajućom
dokumentacijom dokazati razlog povećanja cijene.

5. Putni
dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji
se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik
je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan ANATEVKI
na njen zahtjev u odgovarajućem roku  dostaviti sve potrebne podatke i dokumente
potrebne za realizaciju putovanja  u
zemlju u koju se putuje. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu
zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od
putovanja i u tom slučaju primjenjuju se uvjeti otkaza od strane putnika iz
točke 8. ovog ugovora.

Putnik je
dužan poštivati sve carinske, devizne i 
druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može
nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga
nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente
ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove,uz obvezu ANATEVKE
da će mu pomoći u okviru svojih mogućnosti da ih lakše pribavi. Putnik je dužan
brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene
viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i
zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i
hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i
davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik
odgovara za načinjenu štetu, a ANATEVKA otklanja svaku odgovornost za takvu
štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela,
apartmana i sl.) na recepciji.

Prilikom
potpisivanja ugovora djelatnik ANATEVKE će putnika upoznati sa izvorima
informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva
vanjskih i europskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno
informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju
MVEP-a RH. Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne
dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji
u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju
imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih
zemalja. ANATEVKA može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji
način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih
propisa mogle proisteći za samog putnika.

Nevaljane
putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od
putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje ANATEVKU, te se primjenjuju uvjeti
otkaza putovanja prema ovom Ugovoru. ANATEVKA otklanja svaku odgovornost za
štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi
prouzročile nevaljale ili  nevažeće putne
isprave.

6. Putno
osiguranje

Sukladno
Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Anatevke dužni su putniku
ponuditi “paket putnog osiguranja“ koji se sastoji od: dragovoljnog
zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od
posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od rizika
otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket
putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se
mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod ANATEVKE, pri čemu ANATEVKA
sudjeluje samo kao posrednik.

Potpisivanjem
ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja
navedena u prethodnom stavku.

7.
Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik
prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao
otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza.
Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego isključivo i samo  prilikom  prijave za putovanje.

Osiguranje
od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obavezni pisani dokaz /
potvrdu od nadležnih institucija odnosno liječnika : vojni poziv, bolest,
smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od
otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom
slučaju, ANATEVKA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8.
ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u
slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja
od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju
policu osiguranja od otkaza posjeduje, a ANATEVKA se obvezuje putniku osigurati
svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema
osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza
navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno
pročita i s njima se detaljno upozna.

8.
Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik
otkaže uplaćeni aranžman, ANATEVKA od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u
programu nije navedeno drugačije):

Europska putovanja, odmori, skijanje

• do 30 dana prije polaska 10% cijene
aranžmana, a najmanje 100 kn

• 29-22 dana prije polaska 30% cijene
aranžmana

• 21-15 dana prije polaska 40% cijene
aranžmana

• 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

• 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100%
cijene aranžmana.

Daleka
putovanja, tečajevi stranih jezika

• do 30 dana prije polaska 25% cijene
aranžmana

• 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

• 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100
% cijene aranžmana.

Krstarenja

• do 46 dana prije polaska 10% cijene
aranžmana

• 45-31 dana prije polaska 25% cijene
aranžmana

• 30-16 dana prije polaska 50% cijene
aranžmana

• 15-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

• 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100%
cijene aranžmana.

Navedeni
troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta
kao i na sve druge bitne promjene. ANATEVKA zaračunava samo stvarne troškove zamjene
ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste
rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.

9. Otkazivanje putovanja od strane

ANATEVKE ili promjena programa putovanja

Ako ANATEVKA
prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna
je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku
od 2 radna dana od primitka obavijesti ANATEVKE prihvatiti izmijenjeni program
ili ga odbiti. U slučaju odbitka prihvaćanja izmjenjenog programa u navedenom roku,
ANATEVKA se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio
cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je ANATEVKA ponudila
smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih
potraživanja prema ANATEVKI s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz
prvotnog ugovora.

Ako ANATEVKA
nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni
da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, ANATEVKA
može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za
nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između
ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika ANATEVKA
može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik
odriče prava na potraživanja od ANATEVKE za tako međusobno ugovoreni i
izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

Ako ANATEVKA
nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz
opravdanih razloga ne prihvati izmjene, ANATEVKA će mu na svoj trošak omogućiti
povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time
suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se
isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i
to na osnovi prigovora putnika. ANATEVKA će prigovor rješavati na način naveden
u točki 11. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog
aranžmana.

ANATEVKA je
ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez
obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive
okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su
postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan
razlog za ANATEVKU da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na
povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih
i pruženih usluga.

ANATEVKA
zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja,
ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je ANATEVKA bila
posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje
nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden
na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog opravdanog
razloga. ANATEVKA zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene
reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera
putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja,
sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge
situacije na koje ANATEVKA ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema
važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.

ANATEVKA ne
preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u
toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu
situaciju. ANATEVKA ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u
sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera
na ANATEVKINIM web-stranicama.

10.
Rješavanje prigovora

Putnik ima
pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti
pismeni prigovor ANATEVKI, u roku od 15 dana od dana završetka putovanja.
Prigovori uloženi nakon proteka roka od 15 dana neće se uzeti u razmatranje.
Naglašavamo da je obaveza putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za
rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi
davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili
putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu
da je zaprimio prigovor i da uzrok prigovora nije mogao biti otklonjen na licu
mjesta. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. ANATEVKA neće uzeti u
razmatranje grupne prigovore. ANATEVKA je dužna donijeti pismeno rješenje na
prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je
prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti
odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). ANATEVKA će rješavati samo one
prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju
usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.
Ukoliko je zbog krivnje ANATEVKE došlo do neispunjavanja programa ili dijela
usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih
usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos cijene
aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last
minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog
objekta PUTNIK saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: last minute, „rulet“,“fortuna“
„no name“, i sl. u kojima se ne zna unaprijed ime i lokacija te vrsta objekta,
a što je putnik za povoljne ili snižene cijene potpisom Ugovora prihvatio, PUTNIK
prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne
činjenice na koje ANATEVKA ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog
povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga putnik nema pravo
prigovora prema ANATEVKI iz navedenih razloga.

Dok ANATEVKA
ne odluči u pisanom obliku i za to predviđenom roku o prigovoru putnika, putnik
se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja
informacija u medije.

Platforma za ORS

U skladu s uredbom Europske unije,
svoj prigovor na online kupnju odnosno rješavanje potrošačkog
spora za proizvode i usluge kupljene putem interneta, kupci mogu
predati online.Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju
potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od
9.1.2016.

 U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je
obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o
online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama
osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

 Elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

11.
Zdravstveni propisi

Putnik je
dužan obavijestiti ANATEVKU  o svim činjenicama
u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje
putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane,
boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su
posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku
odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i
posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police putnog
osiguranja ili police za zdravstveno osiguranje.

12.
Prtljaga

Prijevoz
prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod
zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim
pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan
prijevoz prtljage.

ANATEVKA ne
preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu
prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za
prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa
koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava
obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje
predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na
osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po
propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.

U slučaju
gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga
izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

13. Osiguranje za slučaj nesolventnosti
organizatora putovanja

Sukladno
Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ANATEVKA je sa osiguravateljem sklopio
Ugovor o osiguranju za slučaj nesolventnosti organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane, odnosno radi
naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka
osiguranog slučaja putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Adriatic osiguranje d.d.,Listopadska 2,Zagreb
tel: 01/ 3036666 ili 0800 0606, email : zg@adriatic-osiguranje.hr, broj police
jamčevnog osiguranja OV 068204266. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o
osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

14.
Osiguranje od odgovornosti

Sukladno
Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ANATEVKA ima kod osiguravajućeg društva Adriatic osiguranje, Listopadska 2, Zagreb , tel: 01/ 3036666 ili 0800 0606,
email : zg@adriatic-osiguranje.hr sklopljen Ugovor o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju
prouzroči putniku  neispunjenjem,
djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj OV 0682042662. Djelatnici
Anatevke upoznati će  putnika sa
sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju ANATEVKA
prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Putnik potpisom ovog
Ugovora o putovanju i općih uvjeta u uputstava za paket aranžmane potvrđuje da
je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju od odgovornosti.

15. Zaštita
osobnih podataka

Putnik
osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu
realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju
isključivo u interesu realizacije usluga koje je putnik ugovorio sa agencijom. ANATEVKA
se obvezuje da  će poštivati privatnost
svojih  putnika,te da su podaci brižno
čuvani i dostupni su samo djelatnicima kojima su oni potrebni za nužno
obavljanje posla. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se
na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu
osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem
društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci
Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik
je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije
ugovornih aranžmana i marketinških akcija ANATEVKE, ali u svakom trenutku ima
pravo isključiti se iz tih aktivnosti. ANATEVKA se obvezuje osobne podatke
čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno
općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

16. Putovanja u organizaciji drugih
organizatora putovanja

Za sve
aranžmane gdje je ANATEVKA glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u
slučaju gdje je ANATEVKA posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja.
Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti
odgovornog organizatora te ANATEVKA ne odgovara za provedbu turističkih
aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti
prihvaća program i uvjete putovanja.

17.
Informacije

Obavijesti
koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri
nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

18. Završne
odredbe

Opći uvjeti
i uputstva za paket-aranžmane su sastavni dio ugovora o putovanju  kojeg putnik sklapa s ANATEVKOM odnosno
ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji
ANATEVKE.

Stranke se
obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije
moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko
pravo.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

ANATEVKA j.d.o.o., za trgovinu i usluge,turistička
agencija, Kalajžići 5, 21250 Žeževica, Šestanovac,

OIB 04218952599,MBS 060323868

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close